Wyszukiwanie

Znaleźliśmy 0 wyniki Zobacz wyniki
Wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Wyniki wyszukiwania

Działka budowlana na pomorzu. Słupsk – Swołowo.

w kategorii

  

Działka mieszkalno-usługowa na sprzedaż.

Powierzchnia 1,53ha. Cena 499000 zł netto.

Możliwość podziału terenu na 8 działek o powierzchni ok 1500m2.

Dojazd drogą gminną, asfaltową. Media w drodze gminnej.

Dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wprowadzono następujące ustalenia:

1) Podstawowe przeznaczenie:

a) teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej;

b) dopuszcza się sąsiedztwo działek o zabudowie mieszkaniowej z działkami o zabudowie usługowej, sąsiedztwo obiektów mieszkaniowych i usługowych na 1 działce lub na działce sąsiedniej;

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) podstawową formę zabudowy stanowi wolno stojący parterowy lub piętrowy jednorodzinny budynek mieszkalny; dopuszcza się podpiwniczenie i użytkowe wykorzystanie poddasza;

b) dopuszcza się usługi nieuciążliwe; preferuje się lokalizację usług w zakresie handlu, żywienia, kultury, oświaty, usług prawnych, turystycznych i zdrowia;

c) dopuszcza się budowę jednego parterowego wolno stojącego budynku gospodarczego i garażu;

d) architektura budynków stanowić winna harmonijną i spójną całość nawiązując charakterem do istniejącej zabudowy wsi poprzez zastosowanie pokrewnych materiałów, wspólnych form geometrii dachu oraz elementów małej architektury i detalu architektonicznego;

e) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub cementową w kolorze czerwonym; dopuszcza się blachodachówkę z posypką w kolorze czerwonym;

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wymaga się utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na poziomie nie mniejszym niż 60% terenu działki;

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej obszary i obiekty podlegające ochronie nie występują;

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy;

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 20,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 01KD-L , 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 02KD-L oraz 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej 08KD-W;

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% terenu działki;

c) wysokość budynków mieszkalnych – 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe – nie więcej niż 9,0 m, dla budynków wzdłuż drogi 02KD-L nie większa niż 7 m; wysokość zabudowy usługowej wolno stojącej – jedna kondygnacja nadziemna;

d) szerokość elewacji frontowych nie mniejsza niż 8,0 m;

e) dachy dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami o nachyleniu połaci od 35° do 50°;

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: nie dotyczy;

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) dopuszcza się scalanie i podział na zasadach określonych w obowiązujących przepisach;

b) powierzchnia pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 1500 m²;

c) szerokość pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 50m,

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) dojazd do terenu z dróg lokalnych 01KD-L i 02KD-L oraz z drogi wewnętrznej 08KD-W;

b) parkowanie pojazdów na terenie własnym działki; liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 1 stanowisko na mieszkanie plus 1 stanowisko na 30 m2 terenu użytkowej usług;

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi §7 ust.7 pkt c;

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi §7 ust.7 pkt d;

e) odprowadzenie wód opadowych z dachów i terenu utwardzonych po ich podczyszczeniu do sieci kanalizacji deszczowej, w przypadku jej braku dopuszcza się odprowadzenie tych wód do gruntu;

f) zaopatrzenie w energię elektryczną przyłączem kablowym z sieci na warunkach określonych przez gestora sieci;

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii;

h) gospodarka odpadami – regulowana przepisami odrębnymi ;

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: do czasu realizacji inwestycji zgodnie z ustaleniami niniejszego planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy zagospodarowania i użytkowania terenu; nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej;

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: nie dotyczy;

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: nie dotyczy;

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych:

a) obowiązuje poziom hałasu w środowisku , jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe;

b) działalność usługowa nie może powodować przekroczeń normatywnych wartości zanieczyszczeń powietrza oraz poziomu dźwięku w środowisku mierzonych na granicy własności terenu;

Swołowo jest miejscowością o walorach turystycznych i zabytkowych. Odbywają się tu liczne cykliczne imprezy kulturalne znane na skalę regionalną i ogólnopolską. Działa tu prężnie muzeum. 

Centrum wsi stanowi zwarta zabudowa  szachulcowa, natomiast obrzeża na których położona jest przedmiotowa nieruchomość zabudowane są współczesnymi budynkami jednorodzinnymi o dużej różnorodności.

Działka polecana dla inwestorów.

Kontakt i prezentacja: Agnieszka Walaszczyk tel. 608 613 029

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Kilka szczegółów:

Cena: 499.000 PLN  
Pow. działki: 1,53ha m2

Pow. zab.:  m2

Dojazd: 
ID oferty:
Miejscowość: , ,
Media:
Własność: 

Oglądalność:

SŁUPSK / Agnieszka Walaszczyk

Pośrednik odpowiedzialny za transakcje
608613029
Zapraszam

Napisz do mnie

Umówić prezentację?
  • Szukaj nieruchomości

Porównaj Oferty